Σκοπός της Ένωσης είναι:

 

1.Η προστασία των συμφερόντων των μελών και η εκπροσώπησή τους ενώπιον του ΕΟΠΥΥ και πάσης αρμοδίας αρχής.

2.Η διενέργεια κάθε αναγκαίας διαπραγμάτευσης με τον ΕΟΠΥΥ και τις επτροπές του για την προάσπιση των συμφερόντων μελών του.

3.Η παροχή υποστήριξης κάθε είδους/μορφής στα μέλη,η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί και οι ιδιωτικές ιατρικές εταιρείες και ιδιωτικά πολυιατρεία που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες με οποιοδήποτε τρόπο προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

4.Η διαφύλαξη ,μελέτη και προαγωγή των πάσης φύσεως κοινωνικών ,οικονομικών εργατικών και γενικώς των συμφερόντων των μελών στα πλαισια της παροχής ιατρικών υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

5.Η συνεργασία των μελών,η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης καθώς και η μελέτη,προαγωγή,προστασίαδιεκδίκηση,κατοχύρωση των επαγγελματικών οικονομικών ασφαλιστικών και άλλων συμφερόντωντων μελών.

6.Η καλλιέργεια του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος των ελευθεοεπαγγελματιών ιατρών και ιδιωτικών ιατροκών εταιρειών και ιδιωτικών πολυιατρείων που παρέχουν με οποιονδήποτα τρόπο υπηρεσίες στον ΕΟΠΥΥ και λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς.

7.Η συμβολή στην επιστημονική ,πολιτιστική,πνευματική και κοινωνική ανάπτυξητων μελών.

8.Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό,με Ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς,για την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και πληροφοριών για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών.

9.Η προάσπιση των επαγγελματικών ελευθεριών,της δημοκρατίας και της ειρήνης στις εργασιακές σχέσεις

10.Η έρευνα και μελέτη θεμάτων αναγομένων στη διατήρηση της καλής υγείας του ανθρώπου,διάγνωσης και πρόληψης ασθενειών μέσα στα πλαίσια συνεργασίας τόσο μεταξύ των μελών όσο και μεταξύ ομοειδών κέντρων της αλλοδαπής και ιδαίτερα της Ευρωπαικής Ένωσης.

11.Η ενημέρωση των μελών στα γενικότερα προβλήματα της κοινωνίας,του επαγγέλματος ,της επιστήμης.

12.Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών της ένωσης ,ως και η ενημέρωση των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων

13.Η συνεργασία με άλλους συλλόγους ,συνδέσμους,ενώσεις,ομοσπονδίες κλπ ως και με καθε φορέα στην  Ελλλάδα ή το εξωτερικό και η προάσπιση και ενίσχυση του δικαιώματος για ενεργό συμμετοχή των μελών γαι την λήψη αποφάσεων.

14.Η κατοχύρωση της ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών και διακίνησης κοινωνικών,φιλοσοφικών και λοιπών ιδεών.

15.Η εκπροσώπηση των μελών στη σύναψη συμβάσεων και η διαπραγμάτευση των όρων αυτών με ασφαλιστικές εταιρίες,οργανισμούς ή άλλους φορείς και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών.

16.Η διοργάνωση επιστημονικών,κοινωνικών ,πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για την γνωριμία και σύσφιξη των σχέσεων των μελών.